wet milieubeheer/barim


Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afgekort: Barim), ook wel bekend als het Activiteitenbesluit, en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot aantal AMvB's. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor ver-schillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Hiermee kan de overheid aan iedere inrichting en ieder bedrijf voorwaarden opleggen waardoor het milieu zo min mogelijk belast wordt.

Bofiz houdt zich voor wat het Activiteitenbesluit betreft alleen bezig met het aspect geluid. Door middel van een akoestisch onder-zoek met bijbehorende berekeningen moet aangetoond worden dat op relevante waarneempunten (met name ter plaatse van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen) voldaan wordt aan de eisen zoals deze in het Activiteitenbesluit geformu-leerd zijn en waardoor dus de mogelijke geluidhinder door geluidafstraling van die inrichting of dat bedrijf voorkomen wordt.

Hiervoor komen horecainrichtingen, multifunctionele centra, muziekscholen, transport- en overslagbedrijven , laad- en loszones van supermarkten, tankstations e.d., maar ook dak- en gevelinstallaties bij (school)gebouwen e.d. in aanmerking.

Bij een bestaande inrichting (bedrijf) kan door geluidmetingen vastgesteld worden wat de geluidafstraling van het betreffende bedrijf is, maar kan eventueel ook de bestaande geluidisolatie van een bepaald pand gemeten worden. Door middel van aanvullen-de berekeningen kan dan het geluidniveau ten gevolge van geluidafstraling op het maatgevende waarneempunt (woning of andere geluidgevoelige bestemming) bepaald worden en getoetst worden aan het Activiteitenbesluit.
Bij een nieuwe inrichting kan, uitgaande van de te verwachten geluidproducerende activiteiten van die inrichting (in het gebouw/ gebouwen en op het eigen terrein inclusief eventuele laad- en losactiviteiten en de geplande dak- en gevelinstallaties) de geluid-afstraling naar de omgeving in kaart gebracht worden. Na toetsing aan de eisen van het Activiteitenbesluit kunnen vervolgens de eventueel noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen bepaald worden. 

Een belangrijk nieuw onderdeel van het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.3.2) is de normstelling voor geluid veroorzaakt door bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze normstelling is algemeen geldend en hiermee is het bouwlawaai verankerd in de wetgeving.
Ook hierin kan Bofiz u adviseren.