Geluidmetingen


Geluidmetingen kunnen bijvoorbeeld na oplevering uitgevoerd worden om te bepalen of er voldaan wordt aan de van toepassing zijnde Bouwbesluiteisen of het opgestelde Programma van Eisen. De metingen vinden hierbij plaats met moderne gecalibreerde apparatuur en volgens de geldende norm (NEN 5077).
In deze norm zijn de bepalingsmethoden voor de lucht- en contactgeluidisolatie, de geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus (installaties), maar ook de nagalmtijd opgenomen. Indien onverhoopt niet aan de gestelde eisen/richtlijnen voldaan wordt, kan met aanvullende metingen (flankerende geluidoverdracht, geluidlekken e.d.) de mogelijke oorzaak hiervan onderzocht worden. Dit is noodzakelijk om de meest geschikte akoestische voorzieningen/aanpassingen te kunnen bepalen.

Ook worden geluidmetingen uitgevoerd om bij klachten (bestaande situaties) de mate van geluidhinder in te kunnen schalen. Hier-bij worden de meetresultaten vergeleken met relevante prestatie-eisen en/of richtlijnen. Ook hierbij worden normaliter boven-omschreven aanvullende metingen uitgevoerd om de mogelijke oorzaak van de geluidhinder te kunnen bepalen.

Bij de bovenomschreven geluidmetingen speelt de nagalmtijd in het ontvangvertrek een belangrijke rol.
De nagalmtijd, die ook conform de NEN 5077 gemeten wordt, is ook een belangrijke parameter voor de akoestiek van een ruimte. Door middel van metingen kan bepaald worden of de nagalmtijd voldoet aan de gestelde eisen (bij besloten gemeenschappelijke verkeersruimten) of richtlijnen zoals opgenomen in het programma van eisen.

Bofiz kan zowel toetsende (Bouwbesluit/PvE) als diagnostische (bij afwijkingen ten opzichte van eisen/richtlijnen of geluidhinder) geluidmetingen uitvoeren.