Wet geluidhinder


De Wet geluidhinder (Wgh) is een onderdeel van de Nederlandse geluidwetgeving. Het doel van de Wet geluidhinder is het voor-komen of beperken van het geluid dat veroorzaakt wordt door wegverkeer, railverkeer en gezoneerde industrieterreinen of een combinatie ervan. In de Wet geluidhinder zijn alleen de zogenaamde "gezoneerde industrieterreinen" opgenomen. De bedrijven op niet gezoneerde industrieterreinen vallen onder de Wet milieubeheer of het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-beheer (Barim) ook wel bekend als het Activiteitenbesluit. Zie verder onder "Wet milieubeheer/Barim".

In de Wgh is aangegeven welke geluidnormen/grenswaarden er gelden voor de bouw van geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen langs verkeers- en spoorwegen (ook indien ten gevolge van het nieuwbouwplan het bestemmingsplan gewijzigd moet worden) en bij wijzigingen/reconstructies van (spoor)wegen die binnen de zones liggen. Voor deze situaties is dan vaak een akoestisch onderzoek vereist. Ook de randvoorwaarden om voor mogelijke ontheffingen in aanmerking te komen (zoals toepassing van geluidschermen. dove gevels, geluidluwe zijden e.d.) staan in de Wgh omschreven.
Enkele begrippen uit de Wet geluidhinder zijn onder andere: hogere waarde-procedure, geluidzone, ge(de)zoneerd, voorkeurs-grenswaarde, maximale ontheffingswaarde, geluidluwe gevel, blinde of dove gevel, geluidgevoelige bestemming e.d..
   
Op 1 oktober 20120 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de juridische basis voor vergunningen, in werking getreden. Met de invoering van de Wabo is er voor het aspect geluid in het kader van de Wet geluidhinder niet veel veranderd omdat de hogere waarde-procedure een zelfstandige procedure is gebleven en niet in de Wabo is opgegaan.

De geluidbelastingberekeningen, zoals omscheven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, worden door Bofiz uit-gevoerd met het programma Geonoise van DGMR. Naar aanleiding van de berekeningen en de berekeningsresultaten wordt een rapportage opgesteld die, indien noodzakelijk, geschikt is voor het aanvragen van een "Beschikking hogere waarde".

De randvoorwaarden voor het verlenen van de hogere waarde worden in de Beschikking opgenomen. Er dient, ook na het verkrij-gen van ontheffing, wel door berekeningen aangetoond te worden dat de geluidwering van de geluidgevoelige bestemmingen voldoet aan de eisen zoals deze in het Bouwbesluit gesteld zijn. Zie verder onder "geluidisolatie en geluidwering".