ruimteakoestiek/nagalm


Onder ruimteakoestiek wordt ook wel de invloed verstaan die een ruimte heeft op de nagalm en klank van het geluid (zaalakoe-stiek). De eigenschappen van een ruimte dienen in de praktijk overeen te komen met de functie c.q. het gebruik van die ruimte. Belangrijke parameters voor de ruimte(zaal)akoestiek zijn: nagalmtijd, geluidverstrooiing in de ruimte, aanwezigheid van nuttige reflecties en ontbreken van hinderlijke reflecties (bijvoorbeeld (flutter)echo's).

In het Bouwbesluit worden er met betrekking tot de akoestiek alleen eisen gesteld aan de beperking van galm in besloten gemeen-schappelijke verkeersruimten van woongebouwen.

In veel gevallen is echter een goede akoestiek van wezenlijk belang voor het beoogde gebruik van een ruimte. Denk hierbij maar eens aan concertzalen en theaters. Ook in andere ruimten (groepsruimten, ontmoetingsruimten, bijeenkomstruimten, sportzalen, fabriekshallen, horecagelegenheden maar ook in bijvoorbeeld kantoorruimten) is een goede akoestiek van belang om hinder tijdens het gebruik te voorkomen. Deze hinder kan veroorzaakt worden door een te hoog geluidniveau in de ruimte ten gevolge van het gebruik of de aanwezige installaties (waardoor het cocktailparty-effect kan ontstaan), teveel of juist te weinig galm in een ruimte, slechte muziekoverdracht, slechte spraakverstaanbaarheid bij lezingen/voordrachten, te weinig speech-privacy e.d..

Bofiz kan u ten behoeve van een goede akoestiek helpen bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Hierbij wordt in de meeste gevallen uitgegaan van literatuurgegevens, het handboek "Bouwfysische kwaliteit" (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vere-niging en Rijksgebouwendienst) en ervaringscijfers.
Op basis van de eisen (Bouwbesluit) of het PvE kan Bofiz uitgaande van het ontwerp de noodzakelijke voorzieningen en/of aanpas-singen bepalen die voor een goede (ruimte)akoestiek noodzakelijk zijn.

Door middel van geluidmetingen in de praktijk kan bepaald worden of voldaan wordt aan de vooraf gestelde eisen en kunnen de eventuele oorzaken van de afwijkingen op de eisen gelokaliseerd worden. Ook kan vaak door deze geluidmetingen de oorzaak van de akoestiekklachten achterhaald worden. Vervolgens kan er een advies uitgebracht worden om de situatie te verbeteren.