binnenklimaat


De kwaliteit van het binnenklimaat/binnenmilieu wordt bepaald door fysische factoren zoals thermisch binnenklimaat, luchtkwa-liteit, dag- en kunstlicht maar daarnaast ook door psychologische factoren zoals uitzicht, groenbeleving en privacy en zelfs door elektromagnetische factoren zoals elektrostatische ontladingen.

Bouwfysische eisen (zoals de eisen in het Bouwbesluit maar ook in een PvE) zijn er derhalve primair op gericht om in een gebouw een binnenklimaat te creĆ«ren waarin de gebruikers zich gezond en comfortabel voelen en waarin zij hun taken optimaal kunnen verrichten. Een goede afstemming tussen de gebruiksfunctie, de bouwfysica, de gebouweigenschappen en de gebouwinstallaties is hierbij van essentieel belang. In een intergraal ontwerpproces kunnen de genoemde aspecten geoptimaliseerd worden. 

Ten aanzien van het binnenklimaat spreken we dus over stedenbouwfysisch comfort (bezonning, windhinder, buitenluchtkwali-teit), visueel comfort (uitzicht, daglicht, groenbeleving), thermisch comfort (behaaglijkheid, warmte- en vochthuishouding, binnen-luchtkwaliteit, ventilatie) en akoestisch comfort (geluidisolatie, geluidwering, ruimteakoestiek, trillingen). 

Bofiz beschikt over gekalibreerde apparatuur om temperatuur-, vocht- en CO2-metingen maar ook geluidisolatie-, geluidniveau- en nagalmtijd-metingen uit te voeren.
Zie verder ook de tekst onder "thermisch/hygrische metingen" en "geluidmetingen".