Installatiegeluid


Voor een behaaglijk en gecontroleerd comfort maar ook voor een gezonde leefomgeving zijn (klimaat)installaties in gebouwen noodzakelijk. Voor de kwaliteit van het binnenklimaat maar ook om het energiegebruik van een gebouw te beperken is men steeds meer afhankelijk van deze installaties. In de praktijk geven installaties regelmatig aanleiding tot geluidklachten. Deze klachten zijn te voorkomen en/of tot een aanvaardbaar minimum te beperken door een goed ontwerp, een goede installatie en regelmatig onderhoud. Akoestische maatregelen (zowel bouwkundig als installatietechnisch) zijn hiervoor van belang. 

Geluidoverlast dat door deze installaties veroorzaakt wordt, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Enerzijds door het geluid zelf, maar anderzijds ook omdat men de installatie uitschakelt vanwege de geluidhinder. In het Bouwbesluit zijn ter bescherming tegen geluid van installaties in een verblijfsgebied (bepaald conform NEN 5077) grenswaarden aan het karakteristiekinstallatiegeluid-niveau gesteld.
Binnen één gebruiksfunctie (woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en onderwijsfunctie) zijn in het Bouwbesluit 2012 ook eisen aan het karakteristiek installatiegeluidniveau gesteld. Voor utiliteitsgebouwen worden deze eisen meestal vast-gelegd in een Programma van Eisen (PvE). 

Bij nieuwbouw kan Bofiz u, uitgaande van de NPR's en praktijkervaring, adviseren welke bouwkundige voorzieningen bij welke installaties noodzakelijk zijn en voor utiliteitsgebouwen een PvE opstellen. Na realisatie kan Bofiz controlegeluidmetingen uitvoe-ren om de gerealiseerde installatiegeluidniveaus te toetsen aan de vereiste/gewenste installatiegeluidniveaus.
Ook bij geluidklachten veroorzaakt door installaties (bestaande situatie) kan door specifieke geluidmetingen gezocht worden naar de oorzaak ervan. Om vervolgens de noodzakelijke voorzieningen c.q. aanpassingen te omschrijven die de geluidklacht kunnen ver-helpen c.q. tot een aanvaardbaar minimum kunnen reduceren.

Voor geluidafstraling van dak- en gevelinstallaties (opgesteld/bevestigd aan de buitenzijde van een gebouw) zijn in het kader van de omgevingsvergunning eveneens geluideisen gesteld. Hiervoor wordt verwezen naar "wet milieubeheer/barim".