Detailbeoordelingen


Naast de vloer-, gevel- en dakconstructies zijn de aansluitingen van deze constructies (knooppunten) bepalend voor de uitein-delijke kwaliteit van een gebouw. Het is noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te besteden aan de de-taillering van die knooppunten en constructies een en ander ten behoeve van de calculatie, inkoop en uitvoering, maar ook om klachten na de oplevering te voorkomen.

De details moeten uitgewerkt en beoordeeld worden op basis van de bouwtechnische en bouwfysische aspecten. De esthetische aspecten zijn slechts het doel. Bij een detail komen naast de aansluitende constructies ook de bouwtechnische en - fysische eisen tesamen.

Toetsing van de details vindt plaats aan de hand van de NPR 2652 "Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details" en de SBR-referentiedetails.
Bij een goede en correcte uitvoering voldoen de constructies en details aan de eisen van het Bouwbesluit en zijn ze derhalve voldoende waterdicht en regenwerend (conform NEN 2778), hebben ze een voldoende lage luchtdoorlatendheid (conform NEN 2690 en NEN 7120), voldoen ze aan de oppervlaktetemperatuurfactor (beoordeling koudebruggen conform NEN 2778) en aan de thermische eisen (warmteweerstand Rc en warmtedoorgangscoëfficiënt U; conform NEN 1068). Ook de eventueel noodzakelijke geluidisolatie c.q. geluidwering wordt bij de detailbeoordeling meegenomen.

Voor een omgevingsvergunning is het nodig dat vooraf aannemelijk wordt gemaakt dat een gebouw waarvoor een luchtdicht-heidseis geldt, hieraan zal voldoen. Dit wordt veelal gedaan dooe het toepassen van details waarvan via standaarddetails bekend is dat bij een redelijke uitvoering een voldoende luchtdichtheid te verwachten is. Bij een beoordeling/toetsing uitgaande van NPR 2652 respectievelijk de SBR-referentiedetails wordt hieraan voldaan.