Geluidisolatie en geluidwering


Geluidisolatie heeft normaliter betrekking op inwendige scheidingsconstructies (zoals muren en vloeren) en geluidwering op uit-wendige scheidingsconstructies (zoals gevels en daken).

Bij geluidisolatie maken we onderscheid in luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie. Onder luchtgeluid valt bijvoorbeeld muziek- en stemgeluid en onder contactgeluid valt bijvoorbeeld het lopen op een vloer, het schuiven van stoelen en het dichtslaan van (garage)deuren (bron brengt direct de constructie in trilling). De geluidisolatie geldt voor de totale scheidingsconstructie. Dit is dus de directe scheidingsconstructie inclusief naden en kieren, flankerende geluidoverdracht, omloop- en overlangsgeluid e.d..

In het Bouwbesluit zijn voor gebruiksfuncties die op hetzelfde perceel liggen alleen geluidisolatie-eisen gesteld tussen woonfunc-ties onderling en tussen een woonfunctie en een andere gebruiksfuncties. Dat er in het Bouwbesluit geen eisen aan de geluid-isolatie tussen andere gebruiksfuncties c.q. verblijfsruimten onderling (gelegen op hetzelfde perceel) worden gesteld, betekent niet dat de geluidisolatie niet van belang is c.q. er geen geluidhinder op kan treden. Het is aan de opdrachtgever om een pro-gramma van eisen (PvE) op te stellen dat recht doet aan specifieke eisen.

Bofiz kan u ten behoeve van een goede geluidisolatie helpen bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE).
Daarnaast kan Bofiz, uitgaande van de gestelde eisen (Bouwbesluit/PvE), aan de hand van de tekeningen voorstellen doen voor de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de lucht- en contactgeluidisolatie, maar ook ten aanzien van de geluidproductie ten gevolge van sanitaire installaties, liftinstallaties en leidingschachten de zogenaamde "bouw(besluit)plantoetsingen".
Ook kan Bofiz u adviseren hoe in bestaande situaties de lucht- en contactgeluidisolatie verbeterd kan worden.
Voor toetsende en diagnostische geluidmetingen zie onder "geluidmetingen".  

Ter bescherming tegen geluid van buiten (weg-, spoorweg en industrielawaai) zijn in het Bouwbesluit alleen voor een woonfunctie, kinderopvang (= bijeenkomstfunctie), gezondheidszorgfunctie en onderwijsfunctie eisen gesteld aan de geluidwering (geluidbelas-ting op gevel/dak minus de maximaal toegestane geluidbelasting binnen (= in het Bouwbesluit opgenomen grenswaarde)).
Voor de genoemde gebruiksfuncties zijn ten aanzien van luchtvaartlawaai eveneens geluidwering-eisen gesteld.
Bofiz kan de bouwkundige voorzieningen (gevel/dak) berekenen die voor de benodigde geluidwering noodzakelijk zijn.