Geluid & akoestiek


Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Akoestiek heeft alles te maken met de geluidbron (productie van geluid en/of trillingen), het overgangsgebied (absorptie, afscherming, reflectie, isolatie e.d.) en de ontvanger.
Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium (in de meeste gevallen lucht). De akoestiek heeft in de bouw in het algemeen zeer veel praktische toepassingen zoals lucht- en contactgeluidisolatie, geluidwering gevels/daken, ruimteakoestiek en nagalm, installatiegeluid e.d..

Onder akoestiek wordt ook wel specifiek verstaan de invloed die een ruimte heeft op de nagalm en klank van geluid (zaal-akoestiek). De eigenschappen van een ruimte dienen in de praktijk overeen te komen met de functie c.q. het gebruik van die ruim-te. Belangrijke parameters voor de zaalakoestiek zijn: nagalmtijd, geluidverstrooiing in de ruimte, ontbreken van hinderlijke reflec-ties (bijvoorbeeld (flutter)echo's) en de aanwezigheid van nuttige reflecties. Een en ander is van belang bij onder andere de spraak-verstaanbaarheid, speech-privacy e.d.. Zie verder onder "ruimteakoestiek/nagalm".

Geluid kan zowel wenselijk/aangenaam als hinderlijk zijn. 

Bij het streven om mede uit oogpunt van gezondheid een zo optimaal mogelijk "binnenklimaat" te realiseren, speelt ook geluid een belangrijke rol.
In het Bouwbesluit staan voor nieuwbouw (inclusief verbouw en tijdelijke bouw) voorschriften met betrekking tot:

  • bescherming tegen geluid van buiten (zie verder onder "Wet geluidhinder", "Wet milieubeheer/barim" en "geluidisolatie en geluidwering")
  • bescherming tegen geluid van installaties (zie verder onder "installatiegeluid")
  • beperking van galm (besloten gemeenschappelijke verkeersruimten) (zie verder onder "ruimteakoestiek/nagalm")
  • geluidwering tussen tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties ("zie verder onder "geluidisolatie en geluidwering")
  • geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie (zie verder onder "geluidisolatie en geluidwering")